HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARKI HANDLOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000853028
Numer REGON: 386682888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-02-21
Sygnatura akt[RDF/369437/22/34]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARKI HANDLOWE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ANTONIEGO ABRAHAMA nr domu 1A nr lokalu 24 kod pocztowy 80-307 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-12-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HIGASA.PL2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.07.2020, NOTARIUSZ FILIP SZULC KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA, REP.A NR 7152/2020.2020-07-31 do dziś
227.10.2020 R., REP A NR 4930/2020 NOTARIUSZ JAROSŁAW LISSEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. 3-GO MAJA 8/2, ZMIANA §1 UST.2, §2,§4,§12 UST.2, §15 UST.22020-12-16 do dziś
306.12.2021R. REP. A NR 4733/2021 NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. ABRAHAMA 1A, ZMIANA § 7, § 82022-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2021-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000.000 PLN2020-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego960 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673606072020-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000679422 2020-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKATEWICZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej40 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego900.000 PLN2020-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego860 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaIZABELA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego700.000 PLN2020-07-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego680 000,00 ZŁOTYCH2022-01-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-01-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KOMPLEMENTARIUSZ.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673606072020-07-31 do dziś
4. Numer KRS0000679422 2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-31 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.02.2022 okres OD 31.07.2020 DO 31.12.20212022-02-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.07.2020 DO 31.12.20212022-02-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.07.2020 DO 31.12.20212022-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów