GSF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000853024
Numer REGON: 386688537
Numer NIP: 6762583606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/24055/21/913]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2021-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. URWANA nr domu 6A nr lokalu 138 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2021-09-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTUDIO.GOLDSLIDE@GMAIL.COM2021-09-03 do dziś
4. Adres strony internetowejGSFCOMPANY.PL2021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.07.20202020-08-04 do dziś
210.08.2021 ., REP. A NR 2169/2021, NOTARIUSZ ALICJA JANUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, ZMIANA: § 3, § 5, § 9, § 13, §142021-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPARA2020-08-04 do dziś
2. ImionaDAWID2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2020-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁKO2020-08-04 do dziś
2. ImionaFILIP2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 PLN2021-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2021-09-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 PLN2021-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, JEZELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASIK2021-09-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERTKIEWICZ2021-09-03 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPARA2020-08-04 do dziś
2. ImionaDAWID2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁKO2020-08-04 do dziś
2. ImionaFILIP2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-04 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-08-04 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-04 do dziś
460 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2020-08-04 do dziś
590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-08-04 do dziś
659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów