CASTELIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000853016
Numer REGON: 386668345
Numer NIP: 8943156725
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14479/22/559]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCASTELIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JERZMANOWSKA nr domu 107 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CTR-POLSKA.PL2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.20202020-07-31 do dziś
225.08.2020, ZMIENIONO § 2.2020-09-11 do dziś
319.10.2020R., NOTARIUSZ EWA SŁONIOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR 5851/2020 ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI2020-12-18 do dziś
425.06.2021 R., NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5903/2021, ZMIENIONO: § 5, § 6 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.2021-08-02 do dziś
502.12.2021 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 11863/2021, DODANO: §10A.2022-01-25 do dziś
617.05.2022 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NUMER 2619/2022, DODANO: §18.2022-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2021-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTFRYD DEPTA2020-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKA2020-09-15 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOANNA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2021-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2021-06-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGUMIŁ2021-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500,00 ZŁ2021-08-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2021-06-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGUMIŁ2021-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKA2020-09-15 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JOANNA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOTFRYD DEPTA2020-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-31 do dziś
247 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-31 do dziś
347 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-31 do dziś
485 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-31 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-31 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-07-31 do dziś
732 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2021-08-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia25.06.2021 R., UCHWAŁA NR 2/06/2021 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CASTELIOR SP. Z O.O. (REP. A NR 5903/2021) JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ UCHWAŁA NR 01/06/2021 WSPÓLNIKÓW CASTELIOR GÓRECKA I WSPÓLNICY SP. J. (REP. A NR 5898/2021) JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ CASTELIOR SP. Z O.O. SPÓŁKI CASTELIOR GÓRECKA I WSPÓLNICY SP. J. W TRYBIE W ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.2021-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów