HOUSE RENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852980
Numer REGON: 020658072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/26977/20/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020658072 NIP 89717375812020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOUSE RENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚLĘŻNA nr domu 118 kod pocztowy 53-111 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCC.INFO@IMPEL.PL2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.07.2020, REP. A NR 3440/2020, NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE HOUSE „RENT MANAGEMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ HOUSE RENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ Z DNIA 06.07.2020 R., UMIESZCZONEJ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WE WROCŁAWIU ADAMA TKACZYŃSKIEGO (REP. A NR 3440/2020). WSZYSCY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE PRZYSTĄPILI DO SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHOUSE „RENT MANAGEMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000295238 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON0206580722020-08-03 do dziś
6. Numer NIP89717375812020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„IMPEL” SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0063188492020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000004185 2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50500 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5050000 (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) PLN2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5050000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ SŁAWOMIR2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoREMBIKOWSKI2020-09-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-03 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów