PROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852979
Numer REGON: 368018970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17452/20/317]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 368018970 NIP 88427808762020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WÓLCZAŃSKA nr domu 140 nr lokalu 1U kod pocztowy 90-001 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.07.2020R. REP.A NR 6549/2020 NOT. AGNIESZKA GROSICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA PROQRES POLSKA SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI „PROQRES POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PROQRES POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 07.07.2020R. NOTARIUSZ A. GROSICKA REP A NR 6549/2020 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA „PROQRES POLNAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„PROQRES POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000690729 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON3680189702020-08-03 do dziś
6. Numer NIP88427808762020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTANDARSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej12.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego734.655,81 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego734.655,81 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWLIK2020-08-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej8.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego487.769,85 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego487.769,85 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860686682020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000841545 2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROQRES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3860686682020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000841545 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-08-03 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-08-03 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-08-03 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-08-03 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-03 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-03 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-08-03 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-03 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów