FUNDACJA AKADEMIA GKS BEŁCHATÓW

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852901
Numer REGON: 386660770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18253/20/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-07-31 do dziś
3. NazwaFUNDACJA AKADEMIA GKS BEŁCHATÓW2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica UL. SPORTOWA nr domu 3 kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.07.20202020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIENI SĄ: A/ DO KWOTY 10.000 ZŁOTYCH WŁĄCZNIE - PREZES ZARZĄDU FUNDACJI JEDNOOSOBOWO; B/ POWYŻEJ 10.000 ZŁOTYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTCZAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ŁUKASZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACHWAŁ2020-07-31 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaWIKTOR2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSÓBKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERENSZTAJN2020-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-31 do dziś
277 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-07-31 do dziś
379 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2020-07-31 do dziś
485 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2020-07-31 do dziś
585 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2020-07-31 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-31 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-07-31 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-07-31 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów