ALLEGRO PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852900
Numer REGON: 365792923
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/36922/20/802]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 365792923 NIP 70106299092020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALLEGRO PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻURAWIA nr domu 6/12 nr lokalu 766 kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6681/20202020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FINAI SPÓŁKA AKCYJNA, NA MOCY UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 29.06.2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU FINAI SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ALLEGRO PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REP. A NR 6681/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFINAI SPÓŁKA AKCYJNA,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000726724 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON3657929232020-07-31 do dziś
6. Numer NIP70106299092020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADINAN MIDCO S.A R.L.2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały106.717 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.335.850,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5335850,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MICHAŁ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2020-07-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TADEUSZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUHAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaTOM2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
21. NazwiskoEASTICK2020-07-31 do dziś
2. ImionaJONATHAN LOUIS PETER2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
31. NazwiskoBOGDAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ZBIGNIEW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy161 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-07-31 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-31 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-07-31 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-31 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-31 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-31 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-31 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów