DAESHIN PLANT CONSTRUCTION CO., LTD. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852815
Numer REGON: 386650173
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8969/20/14]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-07-30 do dziś
3. NazwaDAESHIN PLANT CONSTRUCTION CO., LTD. (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE2020-07-30 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejDAESHIN PLANT CONSTRUCTION CO., LTD.2020-07-30 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW 417-81-06180 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO OKRĘGU YEOSU2020-07-30 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI KOREI2020-07-30 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-30 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-30 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica UL. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA nr domu 37 nr lokalu U1 kod pocztowy 71-553 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj KOREA POŁUDNIOWA jednostka podziału terytorialnego JEOLLANAM-DO miejscowość YEOSU-SI ulica YEOSUSANDAN-RO nr domu 735 nr lokalu kod pocztowy 555200 poczta YEOSU-SI 2020-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDYREKTOR REPREZENTUJĄCY SPRAWUJE NADZÓR NAD SPRAWAMI SPÓŁKI I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. W RAZIE POTRZEBY SPÓŁKA MOŻE MIEĆ PREZESA, WICEPREZESA, DYREKTORA WYKONAWCZEGO I KILKU DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH. PREZES, WICEPREZES, DYREKTOR WYKONAWCZY I DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY WSPIERAJĄ DYREKTORA REPREZENTUJĄCEGO I ZGODNIE Z DECYZJĄ ZARZĄDU WYKONUJĄ USTAWOWE OBOWIĄZKI.2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIM2020-07-30 do dziś
2. ImionaCHEOL HEE2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoYOON2020-07-30 do dziś
2. ImionaJIYEONG2020-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-07-30 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-07-30 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-30 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-30 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-07-30 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-30 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów