BALICKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852811
Numer REGON: 386653071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/12135/20/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBALICKA CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2020-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica UL. SZARYCH SZEREGÓW nr domu 1 nr lokalu 27 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBALICKACLINIC@INT.PL2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU 22.07.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM EWĄ MAJKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W RZESZOWIE PRZY ALEI POWSTAŃCÓW WARSZAWY 34/U2. REPERTORIUM A NR 2992/20202020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKA ADAMIK2020-07-30 do dziś
2. ImionaLUIZA MAGDALENA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALICKA ADAMIK2020-07-30 do dziś
2. ImionaLUIZA MAGDALENA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSABAT2020-07-30 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-07-30 do dziś
286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-30 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-30 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2020-07-30 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-07-30 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2020-07-30 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-30 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-30 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów