STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW W JELENIEJ GÓRZE

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852792
Numer REGON: 386666984
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/9219/20/773]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-07-31 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE MEDIATORÓW W JELENIEJ GÓRZE2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 23 nr lokalu 1 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.05.2020 R. UCHWAŁĄ CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI Z DN. 13.07.2020 R. ZMIENIONO PKT 62 STATUTU.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ STOWARZYSZENIE SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU WRAZ CO NAJMNIEJ JEDNYM WICEPREZESEM.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SYLWIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaEWA TERESA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNIEWOSZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaDOROTA GRAŻYNA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHNEIDER2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARZENA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaEWA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ KOTTERBA2020-07-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 12 Z DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE MEDIACJI ORAZ W ZAKRESIE FORM POLUBOWNEGO ZAŁATWIANIA SPORÓW - ADR2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA UMÓW, UGÓD, POROZUMIEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z MEDIACJĄ SĄDOWĄ ORAZ ADR2020-07-31 do dziś
285 59 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POZASZKOLNĄ FORMĄ EDUKACJI W ZAKRESIE MEDIACJI I ADR2020-07-31 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ I PROMOCJĄ MEDIACJI W POSTACI KONFERENCJI, SPOTKAŃ, WYKŁADÓW, SZKOLEŃ2020-07-31 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, E-BOKÓW, BROSZUR, ULOTEK I PODOBNYCH PUBLIKACJI Z OBSZARU MEDIACJI I ADR, W FORMIE DRUKOWANEJ, ELEKTRONICZNEJ I DŹWIĘKOWEJ2020-07-31 do dziś
558 12 Z WYDAWANIE INFORMATORÓW I ZESTAWÓW O TEMATYCE MEDIACYJNEJ I ADR, TJ. ORZECZNICTWO PRAWNE, PORADNIKI MEDIACYJNE I PODOBNE2020-07-31 do dziś
658 19 Z WYDAWANIE, WŁĄCZAJĄC UDOSTĘPNIANIE W TRYBIE ON-LINE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH, FORMULARZY, ULOTEK, POZOSTAŁYCH WYROBÓW DRUKOWANYCH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów