BOGUSIAK UZDROWSKA KOWALCZYK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852706
Numer REGON: 386655555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15373/20/117]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOGUSIAK UZDROWSKA KOWALCZYK RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 228 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105 LIPCA 2020 R- UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBOGUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARTA JADWIGA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-07-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. NazwiskoUZDROWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-07-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
3
1. NazwiskoMICHALSKA KOWALCZYK2020-07-31 do dziś
2. ImionaELIZA ANNA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2020-07-31 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU O WARTOŚCI JEDNORAZOWO LUB PRZY CZYNNOŚCIACH CIĄGŁYCH LUB OKRESOWYCH ZA OKRES 12 (DWUNASTU) MIESIĘCY WYNOSZĄCEJ DO 50.000,00(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)ZŁOTYCH;ZAŚ DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PARTNERÓW ŁĄCZNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARTA JADWIGA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUZDROWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARTA MARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA KOWALCZYK2020-07-31 do dziś
2. ImionaELIZA ANNA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów