WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852668
Numer REGON: 302139276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14903/20/405]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 302139276 NIP 78225505462020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 114 kod pocztowy 61-144 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2020 R., REP. A NR 5109/2020, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. MŁYŃSKA 3 LOK. 4, 61-729 POZNAŃ2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 08.06.2020 R.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaWIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000424513 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON3021392762020-07-31 do dziś
6. Numer NIP78225505462020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRUGALSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8804 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.200,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLUSIŃSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5396 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 269.800,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego712000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRUGALSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMYŚLIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAROL2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-07-31 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-07-31 do dziś
386 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2020-07-31 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-31 do dziś
586 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2020-07-31 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-31 do dziś
872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-07-31 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów