ENTREPRISE W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852651
Numer REGON: 386689353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18231/20/143]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENTREPRISE W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 28 kod pocztowy 31-010 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LIPCA 2020R., NOTARIUSZ MINIKA MAJCHROWSKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 1303/20202020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÉDINIER2020-08-03 do dziś
2. ImionaWILLIAM2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹDUB2020-08-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH ZAWARCIE NIE SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIA MAJĄTKOWEGO LUB ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA - O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁOTYCH. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓRYCH ZAWARCIA SPOWODUJE ROZPORZĄDZENIE MAJĄTKOWE LUB ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA - O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÉDINIER2020-08-03 do dziś
2. ImionaWILLIAM2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹDUB2020-08-03 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-08-03 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-03 do dziś
314 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2020-08-03 do dziś
413 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-08-03 do dziś
513 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
617 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2020-08-03 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-03 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-08-03 do dziś
946 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów