MIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY „SKALNIK” SULEJÓW

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852640
Numer REGON: 590463770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17162/20/335]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 590463770 NIP 77124200732020-07-30 do dziś
3. NazwaMIEJSKO-GMINNY KLUB SPORTOWY „SKALNIK” SULEJÓW2020-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKOWSKI gmina SULEJÓW miejscowość SULEJÓW2020-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SULEJÓW ulica UL. KONECKA nr domu 45 kod pocztowy 97-300 poczta SULEJÓW kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 21.02.2019 R.2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI WSZELKICH OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KLUB, W TYM W ZAKRESIE PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KLUBU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEPŁEK2020-07-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARLEJ2020-07-30 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANU2020-07-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ BOGUSŁAW2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-07-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALARZ2020-07-30 do dziś
2. ImionaMARIUSZ BOGDAN2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-07-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2020-07-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALASIŃSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN TOMASZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALASIŃSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIADY2020-07-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORZEŃ2020-07-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA SYLWIA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERNICKA2020-07-30 do dziś
2. ImionaIWONA MARIA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-07-30 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-30 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-07-30 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-07-30 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-07-30 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-07-30 do dziś
786 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-07-30 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-30 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
1. Odpłatna działalność statutowa194 99 Z SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW DAROWIZNY2020-07-30 do dziś
253 13 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - WYDAWANIE GAZET2020-07-30 do dziś
353 14 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - WYDAWANIE BROSZUR2020-07-30 do dziś
453 11 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-07-30 do dziś
594 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE CELÓW KLUBU2020-07-30 do dziś
685 60 Z WSPOMAGANIE REALIZACJI SZKOLNYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2020-07-30 do dziś
793 11 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH2020-07-30 do dziś
894 99 Z ORGANIZOWANIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH2020-07-30 do dziś
2. Nieodpłatna działalność statutowa185 60 Z WSPOMAGANIE REALIZACJI SZKOLNYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO2020-07-30 do dziś
293 12 Z ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO2020-07-30 do dziś
393 12 Z UPOWSZECHNIANIE UPRAWIANIA MINI DYSCYPLIN SPORTOWYCH2020-07-30 do dziś
493 11 Z TWORZENIE, UTRZYMYWANIE I UDOSTĘPNIANIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ2020-07-30 do dziś
593 11 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAWODÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAJĘC SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ2020-07-30 do dziś
693 12 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE UDZIAŁU KLUBU W IMPREZACH SPORTOWYCH2020-07-30 do dziś
785 51 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAJĘC SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ2020-07-30 do dziś
885 51 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE PÓŁKOLONII, KOLONII LUB OBOZÓW SPORTOWYCH BĄDŹ REHABILITACYJNYCH2020-07-30 do dziś
986 90 A ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAJĘĆ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH2020-07-30 do dziś
1085 51 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, KURSÓW I KONFERENCJI2020-07-30 do dziś
1188 99 Z UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ I NIEFINANSOWEJ (MATERIALNEJ)2020-07-30 do dziś
1293 12 Z TWORZENIE PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO2020-07-30 do dziś
1393 12 Z REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO2020-07-30 do dziś
1493 12 Z TWORZENIE I PROWADZENIE SEKCJI SPORTOWYCH I DRUŻYN2020-07-30 do dziś
1593 12 Z USTANAWIANIE I FINANSOWANIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ2020-07-30 do dziś
1694 99 Z WDRAŻANIE POLITYKI ROZWOJU REGIONALNEGO2020-07-30 do dziś
1794 99 Z REALIZACJA PROGRAMÓW W ZAKRESIE CELÓW KLUBU2020-07-30 do dziś
1893 19 Z 2PROWADZENIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I POPULARYZATORSKICH, W TYM ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU2020-07-30 do dziś
1994 99 Z DELEGOWANIE PRZEDSTAWICIELI DO PRAC W ZWIĄZKACH SPORTOWYCH ORAZ ORGANACH SAMORZĄDOWYCH2020-07-30 do dziś
2094 99 Z KIEROWANIE WNIOSKÓW ORAZ OPINII DO ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH I RZĄDOWYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KULTURY FIZYCZNEJ (REKREACJI FIZYCZNEJ, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, REHABILITACJI (FIZJOTERAPII), SPORTU), TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA2020-07-30 do dziś
2188 99 Z DOŻYWIANIE2020-07-30 do dziś
2253 13 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ -WYDAWANIE GAZET2020-07-30 do dziś
2353 14 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ - WYDAWANIE BROSZUR2020-07-30 do dziś
2453 11 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ -WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-07-30 do dziś
2594 99 Z ORGANIZOWANIE ZBIÓREK PUBLICZNYCH2020-07-30 do dziś
2694 99 Z ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU2020-07-30 do dziś
2794 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE CELÓW KLUBU2020-07-30 do dziś
2885 51 Z ORGANIZOWANIE LUB FINANSOWANIE ZAJĘĆ REKREACYJNYCH, ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM I KOREKTYWNYM (GIMNASTYKA PROFILAKTYCZNA I KOREKCYJNA), ZAJĘĆ REHABILITACJI RUCHOWEJ2020-07-30 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów