BUD-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852567
Numer REGON: 386072339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/5505/20/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 386072339 NIP 75214608252020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI gmina NAMYSŁÓW miejscowość KOWALOWICE2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWALOWICE ulica UL. POLNA nr domu 5 kod pocztowy 46-100 poczta NAMYSŁÓW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.07.2020R. NOTARIUSZ TOMASZ TROFIMUK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3384/20202020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/07/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2.07.2020R. O PRZEKSZTAŁCENIU BUD-GAZ BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOWALOWICACH W BUD-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 K.S.H. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA TROFIMUKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 3384/20202020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUD-GAZ BIS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000841714 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON3860723392020-08-03 do dziś
6. Numer NIP75214608252020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASINOWSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASINOWSKA2020-08-03 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3856845952020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000832096 2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3856845952020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000832096 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-08-03 do dziś
242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2020-08-03 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-08-03 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-08-03 do dziś
542 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
643 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-08-03 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-08-03 do dziś
843 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-08-03 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów