AKMAN SERVICE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852557
Numer REGON: 386663260
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/12184/20/424]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAKMAN SERVICE SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 605 kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.06.2020R., PRZED NOTARIUSZEM ALINĄ MISIACZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WIEJSKIEJ 2A W ŚWIEBODZINIE (66-200 ŚWIEBODZIN), REP. A NR 7873/2020. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.07.2020R., PRZED NOTARIUSZEM ALINĄ MISIACZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WIEJSKIEJ 2A W ŚWIEBODZINIE (66-200 ŚWIEBODZIN), REP. A NR 9074/2020, ZMIANA § 1, § 8, § 212020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚKO2020-07-31 do dziś
2. ImionaLESZEK PAWEŁ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKMAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaNEVZAT2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKMAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaYAKUP2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŚKO2020-07-31 do dziś
2. ImionaLESZEK PAWEŁ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKMAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaNEVZAT2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKMAN2020-07-31 do dziś
2. ImionaYAKUP2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI2020-07-31 do dziś
230 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH2020-07-31 do dziś
330 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2020-07-31 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-31 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-31 do dziś
622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-07-31 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-31 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-07-31 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów