EPINOTE.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852542
Numer REGON: 386639303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/11973/20/439]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEPINOTE. AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość NISKO2020-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość NISKO ulica UL. SADOWA nr domu 3A kod pocztowy 37-400 poczta NISKO kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.2020 R.2020-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTERREICHER2020-07-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10250,00 PLN2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZALA2020-07-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MAREK2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10250,00 PLN2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH SZCZĘSNY2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10250,00 PLN2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTERREICHER2020-07-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKŁO2020-07-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14250,00 PLN2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKŁO2020-07-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTERREICHER2020-07-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-29 do dziś
262 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-07-29 do dziś
362 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-29 do dziś
463 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-29 do dziś
563 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-29 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-07-29 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów