WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852453
Numer REGON: 003803024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4191/20/677]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0038030242020-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina POŁCZYN-ZDRÓJ miejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ2020-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POŁCZYN-ZDRÓJ ulica UL. ZAMKOWA nr domu 2 kod pocztowy 78-320 poczta POŁCZYN-ZDRÓJ kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.2020R. AKT NOTARIALNY REP. „A” NR 2662/2020, NOTARIUSZ TOMASZ ROSIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POŁCZYNIE ZDROJU.2020-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 13 CZERWCA 2020R. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRACY OPAKOWAŃ DRUKOWANYCH WEGA W POŁCZYNIE-ZDROJU KRS 0000032320 PODJĘŁO UCHWAŁĘ W PRZEDMIOCIE WSZCZĘCIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. NASTĘPNIE NA WNIOSEK SPÓŁDZIELNI, WYZNACZONY PRZEZ SĄD BIEGŁY REWIDENT HALINA KOZAK SPORZĄDZIŁA OPINIĘ I RAPORT DATOWANE NA DZIEŃ 13 MARCA 2020R., Z KTÓRYCH WYNIKA, ŻE BRAK JEST PRZECIWWSKAZAŃ DO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W DNIU 15 CZERWCA 2020R. WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI PRACY OPAKOWAŃ DRUKOWANYCH WEGA W POŁCZYNIE ZDROJU PODJĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAŁA POD FIRMĄ WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W DNIU 19 CZERWCA 2020R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU NOTARIUSZA TOMASZA ROSIŃSKIEGO ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA SPÓŁKI WEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PROCES PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM PRZED 28 CZERWCA 2019R., KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE NA PODSTAWIE ART. 2 USTAWY Z DNIA 16 MAJA 2019R. O ZMIANIE USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE.2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRACY OPAKOWAŃ DRUKOWANYCH „WEGA” ,2020-07-29 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-29 do dziś
3. Numer w rejestrze0000032320 2020-07-29 do dziś
5. Numer REGON0038030242020-07-29 do dziś
6. Numer NIP67200058332020-07-29 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2020-07-29 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2020-07-29 do dziś
2. ImionaEDMUND PIOTR2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.500 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRANIECKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaADAM CZESŁAW2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500 ZŁ2020-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego234000,00 ZŁ2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaWIKTOR ADAM2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2020-07-29 do dziś
2. ImionaEDMUND PIOTR2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRANIECKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaADAM CZESŁAW2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWARDACH2020-07-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-29 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-29 do dziś
31. NazwiskoGĄCIK2020-07-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-07-29 do dziś
217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2020-07-29 do dziś
318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-07-29 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2020-07-29 do dziś
546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2020-07-29 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-29 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-29 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów