WINNICE KOJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852439
Numer REGON: 369585569
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10387/20/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369585569 NIP 85818625512020-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWINNICE KOJDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2020-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość PNIEWO2020-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PNIEWO ulica UL. GRYFIŃSKA nr domu 37 B kod pocztowy 74-105 poczta NOWE CZARNOWO kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAREK@WINNICEKOJDER.PL2020-07-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.WINNICEKOJDER.PL2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 CZERWCA 2020 R. REPERTORIUM A NR 2158/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - UMOWA SPÓŁKI; 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LIPCA 2020 R. REPERTORIUM A NR 3079/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI.2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO WINNICE KOJDER S.C. ARTUR, ANNA I MAREK KOJDER (NUMER NIP 8581862551, NUMER REGON 369585569) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - W TRYBIE ART. 551 § 2 I 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘTEJ W DNIU 4 CZERWCA 2020 R., ZMIENIONEJ W DNIU 27 LIPCA 2020 R. (AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 CZERWCA 2020 R. REPERTORIUM A NR 2155/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LIPCA 2020 R. REPERTORIUM A NR 3075/2020, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE). WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ BYLI: 1) ARTUR KOJDER WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: ARTUR KOJDER (NUMER NIP 8581785520, NUMER REGON 360727482), 2) ANNA KOJDER-CIUBAK WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: ANNA KOJDER-CIUBAK (NUMER NIP 8581855060, NUMER REGON 363936097), 3) MAREK KOJDER WPISANY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI POD NAZWĄ: MAREK KOJDER (NUMER NIP 8581333203, NUMER REGON 812581422).2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER2020-07-30 do dziś
2. ImionaARTUR2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER CIUBAK2020-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER2020-07-30 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 59.500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego178500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA), ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER2020-07-30 do dziś
2. ImionaARTUR2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER CIUBAK2020-07-30 do dziś
2. ImionaANNA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJDER2020-07-30 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy111 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2020-07-30 do dziś
246 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-07-30 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-30 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-30 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-30 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-07-30 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-07-30 do dziś
810 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-07-30 do dziś
911 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów