MATERIAŁÓWKA BOGUSZ, LIS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852425
Numer REGON: 121207865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/10058/20/822]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121207865 NIP 94422178012020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMATERIAŁÓWKA BOGUSZ, LIS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina LISZKI miejscowość LISZKI2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LISZKI nr domu 552 kod pocztowy 32-060 poczta LISZKI kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@MATERIALOWKA.PL2020-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MATERIALOWKA.PL2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.07.2020 R.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.07.2020 R. PODJĘCIE PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MATERIAŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMATERIAŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000354759 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON1212078652020-07-31 do dziś
6. Numer NIP94422178012020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁEK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2020-07-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSZOŁEK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2020-07-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-31 do dziś
249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-07-31 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-31 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-07-31 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-31 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-07-31 do dziś
796 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-07-31 do dziś
839 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-07-31 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów