ENERGIA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000852411
Numer REGON: 386655147
Numer NIP: 8822135641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399475/22/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGIA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica RYNEK nr domu 55 nr lokalu 2 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2021-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.05.2020, NOTARIUSZ WALDEMAR JARÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 55/11, REPERTORIUM A NUMER 1738/20202020-07-31 do dziś
210.03.2021, NOTARIUSZ WALDEMAR JARÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 55/11, REPERTORIUM A NUMER 1075/2021 - ZMIENIONO: § 5 I § 11 UMOWY SPÓŁKI2021-06-08 do dziś
316.11.2021, NOTARIUSZ WALDEMAR JARÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 55/11, REPERTORIUM A NUMER 6577/2021 - ZMIENIONO: § 4 I § 5 UST.1 I 3 UMOWY SPÓŁKI2022-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8907178302020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1969 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 984 500,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA BIELAWA2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8907178232021-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650 000,00 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2022-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA PIESZYCE2021-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8907178462021-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 071 500,00 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2022-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3173000,00 ZŁ2022-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1770000,00 ZŁ2021-06-08 do dziś
29500,00 ZŁ2022-02-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SKŁADA PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A GDY NIE JEST POWOŁANY PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLARZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODWIŃSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
21. NazwiskoBRZESKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
31. NazwiskoBRONOWICKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-07-31 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-07-31 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-31 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-07-31 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-31 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2021 okres OD 26.05.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.05.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.05.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów