MR WG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: „MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA)

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852375
Numer REGON: 141961374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31087/20/469]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141961374 NIP 52135391682020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMR WG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DAWNIEJ: „MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA)2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WAROWNA nr domu 3 nr lokalu 34 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2020 R., NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1652/20202020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ „MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 I NASTĘPNE KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ „MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 14 MAJA 2020 R. (14.05.2020 R.) PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI „MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000334508 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON1419613742020-07-31 do dziś
6. Numer NIP52135391682020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKOWSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.950,00 ZŁOTYCH2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKOWSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-31 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-07-31 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-31 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-31 do dziś
882 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-31 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów