MEDIA SWOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852342
Numer REGON: 386632092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/38612/20/320]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMEDIA SWOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOBROWIECKA nr domu 8 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCIN.PIECEWICZ@ONE-HOUSE.PL2020-07-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MEDIASWOT.PL2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.20202020-07-28 do dziś
26 SIERPNIA 2020 R., REP. A NR 41775/2020, NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2020-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaONE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1466131002020-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000455576 2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47 500,00 ZŁOTYCH2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZUR2020-08-20 do dziś
2. ImionaMAREK2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECEWICZ2020-07-28 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-07-28 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-28 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2020-07-28 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-07-28 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-07-28 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2020-07-28 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-07-28 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-07-28 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów