GLIWICKIE PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852194
Numer REGON: 360617411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/9904/20/154]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360617411 NIP 63126560732020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLIWICKIE PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica UL. CHORZOWSKA nr domu 44B kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.06.2020 R., NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 3003/20202020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH, KRS: 0000540354, PRZEKSZTAŁCIŁA SIĘ NA PODSTAWAIE ART.551 I NAST. K.S.H. W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: GLIWICKIE PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ DNIA 29.06.2020 R. PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ TACZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A NR 3003/20202020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000540354 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON3606174112020-08-03 do dziś
6. Numer NIP63126560732020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIWICKIE PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601644292020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000531141 2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH2020-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego26.900,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego26.900,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWCZAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaBEATA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13.500,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.500,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWCZAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego13.500,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego13.500,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIWICKIE PRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601644292020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000531141 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy109 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2020-08-03 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-08-03 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2020-08-03 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-08-03 do dziś
641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-03 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-08-03 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-08-03 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów