HCH - J.CHYLARECKI A.HOMEL - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-16 godz. 02:39:39
Numer KRS: 0000852193
Numer REGON: 386634895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-29
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7536/20/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHCH - J.CHYLARECKI A.HOMEL - SPÓŁKA JAWNA2020-07-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina SIEPRAW miejscowość SIEPRAW2020-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEPRAW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 32-447 poczta SIEPRAW kraj POLSKA 2020-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.04.2020 R. - UMOWA SPÓŁKI. 06.07.2020 R. - ZMIANA § 1 PKT 2.2020-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMEL2020-07-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYLARECKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaJACEK2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DLA DOKONANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI PRAWNEJ SKUTKUJĄCEJ ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM, BĄDŹ ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 50.000,00 ZŁOTYCH NETTO WYMAGANA JEST UPRZEDNIA JEDNOMYŚLNA PISEMNA UCHWAŁA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. 3. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE OKRESOWYM LUB CIĄGŁYM WARTOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W UST. 2 ODNOSI SIĘ DO: A) WARTOŚCI ŚWIADCZENIA SPÓŁKI ZA CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS OZNACZONY, BĄDŹ B) WARTOŚCI SUMY ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB WARTOŚCI ŚWIADCZENIA CIĄGŁEGO ZA OKRES JEDNEGO ROKU KALENDARZOWEGO - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOZNACZONY.2020-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMEL2020-07-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHYLARECKI2020-07-29 do dziś
2. ImionaJACEK2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-07-29 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-29 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2020-07-29 do dziś
446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów