RBB-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852155
Numer REGON: 300733822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2020-09-01
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/17439/20/482]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300733822 NIP 61721627662020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaRBB-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROCIN ulica UL. POWSTAŃCÓW WLKP. nr domu 1B kod pocztowy 63-200 poczta JAROCIN kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@RBB-STAL.COM.PL2020-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://RBB-STAL.COM.PL2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.04.2020R., NOTARIUSZ DARIUSZ PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE, REP. A NR 1569/2020 AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2020R., NOTARIUSZ DARIUSZ PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE, REP. A NR 2196/2020 - ZMIENIONO: §5 PKT 3, §12 UMOWY SPÓŁKI.2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI RBB-STAL SPÓŁKA AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 1 I ART. 577 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 4 Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU (AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 ROKU, REP. A NR 1569/2020, NOTARIUSZ DARIUSZ BOLESŁAW PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE) SPROSTOWANEJ UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 2 Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU (AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU, REP. A NR 2196/2020, NOTARIUSZ DARIUSZ BOLESŁAW PIETRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAROCINIE).2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaRBB-STAL, SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000300068 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON3007338222020-07-31 do dziś
6. Numer NIP61721627662020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123.946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.394.600,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały123.946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.394.600,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego24789200,00 ZŁ2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD LICZY MNIEJ NIŻ TRZECH CZŁONKÓW DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, A GDY LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST RÓWNA LUB WIĘKSZA NIŻ TRZY, DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA SAMODZIELNIE A POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSIAK2020-07-31 do dziś
2. ImionaMARIA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUSIAK-BIESIADA2020-09-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZPERA2020-08-28 do dziś
2. ImionaURSZULA2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2020-07-31 do dziś
246 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2020-07-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-31 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-31 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-07-31 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-07-31 do dziś
828 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2020-07-31 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów