LOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000852108
Numer REGON: 386629144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12440/20/839]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KAROLA LIBELTA nr domu 62 kod pocztowy 71-274 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@LOGICNET.PL2020-07-28 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://LOGICNET.PL/2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LIPCA 2020 R. REP. A NR 1667/2020, NOTARIUSZ PIOTR DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862474482020-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000844804 2020-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2020-07-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUK2020-07-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ GRZEGORZ2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - LOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI/ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA LOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MICHAŁ GRZEGORZ SZTUK - CZŁONEK ZARZĄDU MARCIN KUBIAK - CZŁONEK ZARZĄDU.2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOGIC NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3862474482020-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000844804 2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-07-28 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-28 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-28 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-28 do dziś
561 TELEKOMUNIKACJA2020-07-28 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-07-28 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-28 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-07-28 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów