STOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852097
Numer REGON: 386672364
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/29847/20/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-08-03 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE FABRYKA INICJATYW SPOŁECZNYCH2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 58 nr lokalu 108 kod pocztowy 03-468 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DNIU 06.05.2020 R.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH JEST UPOWAŻNIONY PREZES SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES I SKARBNIK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALIK2020-08-03 do dziś
2. ImionaDARIA ANNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPA2020-08-03 do dziś
2. ImionaALICJA DEMETRIA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄGOWSKA2020-08-03 do dziś
2. ImionaJOANNA GRAŻYNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2020-08-03 do dziś
2. ImionaGABRIELA EWA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYMEK2020-08-03 do dziś
2. ImionaPRESILA ANNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHMAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaDARIA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRA2020-08-03 do dziś
2. ImionaMILENA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów