ASP SELEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000852079
Numer REGON: 386628305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7038/20/670]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASP SELEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ2020-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYRZECZ ulica UL. ZAKASZEWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ kraj POLSKA 2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2020R., NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM „A” NR 2734/2020; 13.07.2020R., NOTARIUSZ PAWEŁ WACHOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. REPERTORIUM „A” NR 4344/2020 - ZMIANA: §2, §4;2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEC2020-07-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKIEWICZ2020-07-28 do dziś
2. ImionaIZABELA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM DO KWOTY 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM PONAD KWOTĘ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH), KONIECZNE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELEC2020-07-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKIEWICZ2020-07-28 do dziś
2. ImionaIZABELA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2020-07-28 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-07-28 do dziś
322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-07-28 do dziś
422 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-07-28 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-28 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-28 do dziś
738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2020-07-28 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-07-28 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów