CHEETAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851970
Numer REGON: 386637787
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/34798/20/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362469073 NIP 70105058402020-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHEETAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 73 kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 8 LIPCA 2020 R., NOTARIUSZ DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1674/20202020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEONARDO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1200698232020-07-28 do dziś
4. Numer KRS0000358886 2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-07-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-07-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANAS2020-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-28 do dziś
21. NazwiskoGOSIEWSKA GIRALT2020-07-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-28 do dziś
31. NazwiskoGIEŁZAK2020-07-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-07-28 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-28 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-07-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-28 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-07-28 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-28 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-28 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów