KLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851957
Numer REGON: 016414210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18465/20/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość MAGDALENKA2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MAGDALENKA ulica UL. LEŚNA nr domu 2 kod pocztowy 05-506 poczta LESZNOWOLA kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104-06-2020 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SŁOMKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 2035/20202020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleKLIMEK I KLIMEK ANDRZEJ KLIMEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W MAGDALENCE WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR KRS 0000165911 PRZEKSZTAŁCA SIĘ W TRYBIE ART. 551 § 1 KSH I NASTĘPNE ORAZ ART.. 581 I 582 KSH, W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ KLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 04-06-2020 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI KLIMEK I KLIMEK ANDRZEJ KLIMEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W MAGDALENCE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaKLIMEK I KLIMEK ANDRZEJ KLIMEK I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA2020-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-27 do dziś
3. Numer w rejestrze0000165911 2020-07-27 do dziś
5. Numer REGON0164142102020-07-27 do dziś
6. Numer NIP12309172922020-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2020-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ LESZEK2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2020-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847813272020-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000811903 2020-07-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK I KLIMEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3847813272020-07-27 do dziś
4. Numer KRS0000811903 2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-27 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-27 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-27 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-07-27 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2020-07-27 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów