DEPARTAMENT UZBROJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851909
Numer REGON: 386634228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18747/20/375]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDEPARTAMENT UZBROJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina KOBYŁKA miejscowość KOBYŁKA2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KOBYŁKA ulica UL. GEN. FRANCISZKA ŻYMIRSKIEGO nr domu 24D kod pocztowy 05-230 poczta KOBYŁKA kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDEPARTAMENT UZBROJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADZYMINIE2020-07-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN2020-07-27 do dziś
3. Adresmiejscowość RADZYMIN ulica UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 10 nr lokalu 4 kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.06.2020R., NOTARIUSZ MAGDALENA PACUŁA - ZIEMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1063/20202020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ DEPARTAMENT UZBROJENIA MARCIN KRAWCZYK W SPÓŁKĘ DEPARTAMENT UZBROJENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA MARCINA KRAWCZYKA Z 30 CZERWCA 2020 ROKU SPORZĄDZONGO PRZED NOTARIUSZEM MAGDALENĄ PACUŁA - ZIEMIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1058/20202020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDEPARTAMENT UZBROJENIA MARCIN KRAWCZYK REGON: 142623768 NIP: 1251468439,2020-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ALBIN2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-07-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ALBIN2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH2020-07-27 do dziś
225 40 Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI2020-07-27 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-07-27 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-27 do dziś
547 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-27 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-27 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-27 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów