ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7158/20/413]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 386182246 NIP 74518536072020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat SZCZYCIEŃSKI gmina SZCZYTNO miejscowość KAMIONEK2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIONEK nr domu 25 kod pocztowy 12-100 poczta SZCZYTNO kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2020R., REP. A NR 1846/2020, NOTARIUSZ MARIOLA EWA LACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.07.2020R., REP. A NR 2697/2020, NOTARIUSZ MARIOLA EWA LACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE, ZMIENIONO: §15 UMOWY SPÓŁKI.2020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIEM ZAWARTYM W AKCIE NOTARIALNYM Z DNIA 29.05.2020R., REP. A NR 1846/2020, NOTARIUSZ MARIOLA EWA LACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MRĄGOWIE POSTANOWIONO PRZEKSZTAŁCIĆ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU W SPÓŁKĘ: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 22 I ART. 23 USTAWY Z DNIA 20.12.1996R. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ.2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGMINNY SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KAMIONKU,2020-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-07-24 do dziś
5. Numer REGON2805609342020-07-24 do dziś
6. Numer NIP74518338752020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA SZCZYTNO2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5107432612020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały363 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 363.000,00ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego363000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1213000,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJEMIELITA2020-07-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoMAROZAS2020-07-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoBZDYRA2020-07-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy102 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2020-07-24 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-07-24 do dziś
302 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2020-07-24 do dziś
402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2020-07-24 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-24 do dziś
635 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-24 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-24 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-07-24 do dziś
938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów