R.Z. MAREK RENATA MAREK, ZBIGNIEW MAREK, MONIKA KUCZAJ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851898
Numer REGON: 380371124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/4517/20/919]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaR.Z. MAREK RENATA MAREK, ZBIGNIEW MAREK, MONIKA KUCZAJ SPÓŁKA JAWNA2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŁĘKAWICA miejscowość KOCIERZ RYCHWAŁDZKI2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KOCIERZ RYCHWAŁDZKI ulica UL. SŁONECZNA nr domu 12 kod pocztowy 34-321 poczta ŁĘKAWICA kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.06.2020 R.2020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale23.06.2020 R., WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ R.Z. MAREK RENATA MAREK, ZBIGNIEW MAREK, MONIKA KUCZAJ SPÓŁKA CYWILNA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ R.Z. MAREK RENATA MAREK, ZBIGNIEW MAREK, MONIKA KUCZAJ SPÓŁKA JAWNA WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ RENATA MAREK NIP: 5511479236 ZBIGNIEW MAREK NIP: 5511479242 MONIKA KUCZAJ NIP: 55126410292020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaR.Z. MAREK RENATA MAREK, ZBIGNIEW MAREK, MONIKA KUCZAJ SPÓŁKA CYWILNA,2020-07-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-27 do dziś
5. Numer REGON3803711242020-07-27 do dziś
6. Numer NIP55325524702020-07-27 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2020-07-27 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2020-07-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZAJ2020-07-27 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2020-07-27 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2020-07-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZAJ2020-07-27 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-27 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-27 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-27 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-07-27 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-27 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-07-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów