HASS ESTATES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851850
Numer REGON: 386668078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12302/20/256]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-07-31 do dziś
3. NazwaHASS ESTATES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE2020-07-31 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHASS ESTATES LIMITED IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES2020-07-31 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoEPHOROS ETAIREION HE 361135 MINISTERSTWO ENERGII, HANDLU, PRZEMYSŁU I TURYSTYKI DEPARTAMENT REJESTRATORA SPÓŁK I OFICJALNEGO SYNDYKA NIKOZJA2020-07-31 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGREPUBLIKA CYPRYJSKA2020-07-31 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-31 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica UL. ENERGETYKÓW nr domu 3/4 kod pocztowy 70-952 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CYPR jednostka podziału terytorialnego LIMASSOL DISTRICT miejscowość LIMASSOL ulica ARCH. MAKARIOU III nr domu 229 nr lokalu kod pocztowy 3105 poczta LIMASSOL 2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD (DYREKTORZY)2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyREPREZENTACJA ŁĄCZNA2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALANOWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR)2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTHOMA2020-07-31 do dziś
2. ImionaPOLYXENI2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR)2020-07-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHEDONOS2020-07-31 do dziś
2. ImionaELENI2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR)2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMALANOWSKA2020-07-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-31 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2020-07-31 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów