AS POLONIA - A. SAWICKI, H. SAWICKA, K. SAWICKI - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851736
Numer REGON: 010572770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/24170/20/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010572770 NIP 11300173182020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAS POLONIA - A. SAWICKI, H. SAWICKA, K. SAWICKI - SPÓŁKA JAWNA2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WITOLIŃSKA nr domu 47 kod pocztowy 04-185 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.04.2020 R., NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1939/20202020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA „AS POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000250309) W SPÓŁKĘ JAWNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/IV/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „AS POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 ROKU, W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 16 MARCA 2020 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANEJ 29 KWIETNIA 2020, PRZEZ NOTATRIUSZA W WARSZAWIE, REP. A 1939/2020.2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„AS POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000250309 2020-07-23 do dziś
5. Numer REGON0105727702020-07-23 do dziś
6. Numer NIP11300173182020-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaHANNA ZOFIA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaKAMIL ANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ DARIUSZ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaHANNA ZOFIA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaKAMIL ANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-23 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-23 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-23 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-23 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-07-23 do dziś
732 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2020-07-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-23 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów