BMD A. BISZTYGA, J.MARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851665
Numer REGON: 362073783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-31
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/15450/20/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362073783 NIP 64317660002020-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBMD A. BISZTYGA, J.MARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2020-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. 1 MAJA nr domu 88 kod pocztowy 40-240 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY: 29.06.2020R., REPERTORIUM A NR 1394/2020, NOTARIUSZ EWA KATARZYNA KUŹNIAK UL. JAGIELLOŃSKA 13, 40-032 KATOWICE,2020-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: BMD RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE ART. 551 §1, ART.556 PKT 2, ART.562 §1 W ZW. Z ART. 563§1 I 2 ORAZ ART. 575 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE PRZEKSZTAŁCENIA PRZYJĘTYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA W DNIU 29 CZERWCA 2020R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: BMD RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (AKT NOTARIALNY REP. A NR 1394/202 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM EWĄ KUŹNIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBMD RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000568113 2020-07-31 do dziś
5. Numer REGON3620737832020-07-31 do dziś
6. Numer NIP64317660002020-07-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISZTYGA2020-07-31 do dziś
2. ImionaADAM BOGUSŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZYŃSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISZTYGA2020-07-31 do dziś
2. ImionaADAM BOGUSŁAW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZYŃSKI2020-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2020-07-31 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2020-07-31 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-31 do dziś
438 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-07-31 do dziś
538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-07-31 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-31 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2020-07-31 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-07-31 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów