64TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851632
Numer REGON: 386598691
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12314/20/379]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa64TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. STRAŻNICZA nr domu 5 nr lokalu 20 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@64TRANSPORT.PL2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.2020 R.2020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAŃSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIK2020-07-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MIROSŁAW2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCEWICZ2020-07-23 do dziś
2. ImionaSZYMON2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŚKÓW2020-07-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAŃSKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIK2020-07-23 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MIROSŁAW2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWALSKA2020-07-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MONIKA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-23 do dziś
21. NazwiskoADAMCEWICZ2020-07-23 do dziś
2. ImionaSZYMON2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-23 do dziś
31. NazwiskoNOWICKI2020-07-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-23 do dziś
41. NazwiskoKRZYŚKÓW2020-07-23 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-23 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-23 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-23 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-23 do dziś
552 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2020-07-23 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-07-23 do dziś
752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-07-23 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-07-23 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów