IMPEL DELIVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851587
Numer REGON: 230221763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/17539/20/583]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 230221763 NIP 61518419532020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIMPEL DELIVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚLĘŻNA nr domu 118 kod pocztowy 53-111 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCC.INFO@IMPEL.PL2020-08-03 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://IMPELDELIVERY.PL/2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2324/2020; 18.06.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2999/2020; ZMIANA: §7 UST. 2 PKT A; 15.07.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 3647/2020; ZMIANA: §7 UST. 2.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA IMPEL DELIVERY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ IMPEL DELIVERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZJANEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NR 3 IMPEL DELIVERY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18.05.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2324/2020 ZMIENIONEJ: 1) UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NR 3 IMPEL DELIVERY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18.06.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 2999/2020; 2) UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NR 3 IMPEL DELIVERY SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 15.07.2020 R., NOTARIUSZ ADAM TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; REP. A NR 3647/2020. WSZYSCY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE PRZYSTĄPILI DO SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaIMPEL DELIVERY SPÓŁKA AKCYJNA,2020-08-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000296038 2020-08-03 do dziś
5. Numer REGON2302217632020-08-03 do dziś
6. Numer NIP61518419532020-08-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2761531552020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000005901 2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,000,00 (TRZY MILIONY) ZŁOTYCH2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„IMPEL” SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0063188492020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000004185 2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,000,00 (TRZY MILIONY) ZŁOTYCH2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA MOGĄCYCH RODZIĆ ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO KWOTY 200.000,00 ZŁ /DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIE MOGĄCYCH RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 200.000,00 ZŁ /DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2020-08-03 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUZAŁA2020-08-03 do dziś
2. ImionaPAULINA KRYSTYNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2020-08-03 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-08-03 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-08-03 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-08-03 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-08-03 do dziś
746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2020-08-03 do dziś
846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2020-08-03 do dziś
946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów