FIRMA AGENCYJNO HANDLOWA R. ZIOBRO I SYNOWIE A. ZIOBRO J. ZIOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851574
Numer REGON: 016029468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/40494/20/927]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016029468 NIP 52600557912020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA AGENCYJNO HANDLOWA R. ZIOBRO I SYNOWIE A. ZIOBRO J. ZIOBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WYZWOLENIA nr domu 15 kod pocztowy 00-572 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2020R., REP. A NR 4674/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA BUDNER-DOMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29 CZERWCA 2020R. NA PODSTAWIE KTÓREGO WSPÓLNICY PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU REP. A NR 4674/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA BUDNER-DOMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA AGENCYJNO HANDLOWA „R.ZIOBRO I SYNOWIE” A.ZIOBRO, J.ZIOBRO SPÓŁKA JAWNA,2020-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000074822 2020-07-23 do dziś
5. Numer REGON0160294682020-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2020-07-23 do dziś
2. ImionaANTONI ZDZISŁAW2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 2.500,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2020-07-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 2.500,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2020-07-23 do dziś
2. ImionaANTONI ZDZISŁAW2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOBRO2020-07-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2020-07-23 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-23 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-07-23 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-23 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-23 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-07-23 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-23 do dziś
995 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów