DR. INTIMA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851533
Numer REGON: 386616354
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18124/20/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDR. INTIMA COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GRODZKA nr domu 42 nr lokalu 1 kod pocztowy 31-044 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.2020 R., REP. A NR 2315/2020 NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIE, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA HAŚKO ANNA SKŁADZIE NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEKOŃSKA2020-07-27 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESZEK2020-07-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEWOŹNIK2020-07-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOMINIKA2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPESZEK2020-07-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW2020-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH2020-07-27 do dziś
220 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-07-27 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-07-27 do dziś
420 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-27 do dziś
546 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-07-27 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-27 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-27 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-27 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów