GRYFNY CONTENT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000851521
Numer REGON: 386831360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/28982/22/869]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFNY CONTENT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2020-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica RYNEK nr domu 12 nr lokalu 2 kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2020-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2020R.SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA MICHALEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH MICHALEWICZ,PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ SPÓŁKA CYWILNA,UL. DĄBRÓWKI 15/1,40-081 KATOWICE,REPERTORIUM A NUMER 3930/2020.2020-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIEJACHA2020-08-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMUDZIŃSKI2020-08-24 do dziś
2. ImionaJAN2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZNY2020-08-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKSZYCKI2020-08-24 do dziś
2. ImionaDANIEL2020-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH2020-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-08-24 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.04.2021R., OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, PRZY UL.DĄBRÓWKI 15/1, REP. A NR 2715/2021 ,2021-06-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówŁĄCZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH LIKWIDATORÓW2021-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoLEKSZYCKI2021-06-11 do dziś
2. ImionaDANIEL2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.04.2021R., OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, PRZY UL.DĄBRÓWKI 15/1, REP. A NR 2715/2021 ,2021-06-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów