PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851507
Numer REGON: 243182100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-23
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14191/20/684]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2020-07-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 84 kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.04.2020R., REPERTORIUM A NR 3153/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 9/12020-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ W. GRYGIERCZYK, D. MATURA, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SP. O.O. SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH Z DNIA 27 KWIETNIA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 3149/2020, NIP 6521723129, REGON 2431821000 - WIESŁAW GRYGIERCZYK NIP 5470041542 - DAWID MATURA NIP 6521595714 - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SP. Z O.O. NR KRS 00007111592020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ W. GRYGIERCZYK, D. MATURA, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA CYWILNA,2020-07-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-23 do dziś
5. Numer REGON2431821002020-07-23 do dziś
6. Numer NIP65217231292020-07-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATURA2020-07-23 do dziś
2. ImionaDAWID DARIUSZ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIERCZYK2020-07-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW MARIAN2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej110.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego110.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego110.000,00 ZŁ2020-07-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690571782020-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000711159 2020-07-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WIESŁAW GRYGIERCZYK- PREZES ZARZĄDU DAWID MATURA - CZŁONEK ZARZĄDU2020-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690571782020-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000711159 2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-07-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2020-07-23 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-07-23 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-07-23 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-07-23 do dziś
538 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-07-23 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-23 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-23 do dziś
842 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-07-23 do dziś
942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2020-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów