ERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851434
Numer REGON: 471716305
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/16725/20/789]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 471716305 NIP 72923082102020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HOLOWNICZA nr domu 7 kod pocztowy 93-474 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.06.2020 R., NOTARIUSZ DAWID ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERETORIUM A NR 3123/20202020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 W ZW. Z ART. 581 I 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.06.2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA DAWIDA ZIELIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 3123/20202020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPOL-NET RYBCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,2020-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000263731 2020-07-24 do dziś
5. Numer REGON4717163052020-07-24 do dziś
6. Numer NIP72923082102020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850623852020-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000810770 2020-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZYŃSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁADYSŁAW2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego14.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBCZYŃSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.000 ZŁ2020-07-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3850623852020-07-24 do dziś
4. Numer KRS0000810770 2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-24 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-07-24 do dziś
361 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2020-07-24 do dziś
461 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2020-07-24 do dziś
561 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-07-24 do dziś
662 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-24 do dziś
762 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-07-24 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-24 do dziś
971 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów