VERSALIS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851410
Numer REGON: 362469073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30695/20/523]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 362469073 NIP 70105058402020-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVERSALIS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ROLNA nr domu 175B kod pocztowy 02-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.06.2020 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BASZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4374/20202020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI VERSALIS EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ VERSALIS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE ART. 551 I NAST. KSH, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 03/2/2020 PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI VERSALIS EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 23.06.2020 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE JUSTYNĘ BASZUK DO REP. A NR 4374/20202020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaVERSALIS EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA,2020-07-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000573938 2020-07-24 do dziś
5. Numer REGON3624690732020-07-24 do dziś
6. Numer NIP70105058402020-07-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKO2020-07-24 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1205 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.250 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANKIEWICZ2020-07-24 do dziś
2. ImionaKONRAD ROMAN2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały492 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.600 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIEWSKI2020-07-24 do dziś
2. ImionaPIOTR TADEUSZ2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały492 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.600 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACZYŃSKA2020-07-24 do dziś
2. ImionaKATARZYNA NATALIA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.150 ZŁ2020-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125600,00 ZŁ2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA BIEŃKO2020-07-24 do dziś
2. ImionaEWA MARTA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPANKIEWICZ2020-07-24 do dziś
2. ImionaKONRAD ROMAN2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
21. NazwiskoMERK2020-07-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
31. NazwiskoPANKIEWICZ2020-07-24 do dziś
2. ImionaADRIANA KAROLINA2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów