OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851337
Numer REGON: 385606224
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/6528/20/783]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2020-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. LUBELSKA nr domu 32 nr lokalu 300 kod pocztowy 10-409 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2020-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2020R., REP. A NR 3200/020, NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/V/2020 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE Z DNIA 26 MAJA 2020R., ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ JOANNY KOZŁOWSKIEJ W OLSZTYNIE, REP. A NR 3200/2020 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI OZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaOZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-07-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-07-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000828718 2020-07-22 do dziś
5. Numer REGON3856062242020-07-22 do dziś
6. Numer NIP73939378412020-07-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABIELSKI2020-07-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRUBAŁA2020-07-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego11.250,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego11.250,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZE PROJEKT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3858355972020-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000835284 2020-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej25.000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3857740682020-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000833614 2020-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3857740682020-07-22 do dziś
4. Numer KRS0000833614 2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-07-22 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-22 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-22 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-22 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-07-22 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-22 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów