FIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-09-27 godz. 03:23:12
Numer KRS: 0000851297
Numer REGON: 386584170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11714/20/712]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 71-414 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LIPCA 2020 R., REP.A NR 6088/2020, NOTARIUSZ MICHAŁ DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASYLKO2020-07-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASYLKO2020-07-21 do dziś
2. ImionaMATEUSZ MIRON2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865782112020-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000851181 2020-07-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ FIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA FIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: - ANDRZEJ WASYLKO - PREZES ZARZĄDU. - MATEUSZ WASYLKO - WICEPREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIORIGIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3865782112020-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000851181 2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-07-21 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-07-21 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-07-21 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-07-21 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-07-21 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-07-21 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-07-21 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-21 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów