22BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000851236
Numer REGON: 386580231
Numer NIP: 5252829114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-04-19
Sygnatura akt[RDF/377068/22/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa22BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NIESZAWSKA nr domu 4 nr lokalu B kod pocztowy 03-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.07.20202020-07-21 do dziś
212.10.2020 R., REP.A NR 4616/2020, NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWICZ2020-10-27 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCIŃSKI2020-11-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ2020-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŚCIŃSKI2020-10-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-27 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-10-27 do dziś
366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-10-27 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-27 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-27 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-27 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-10-27 do dziś
885 EDUKACJA2020-10-27 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2022 okres OD 21.07.2020 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2020 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-01-15 do dziś