IZOTERMA DYMITR SZWAJLIK MICHAŁ DZWOŃCZYK SPOŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851228
Numer REGON: 810019580
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11268/20/416]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-07-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810019580 NIP 85101074742020-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIZOTERMA DYMITR SZWAJLIK MICHAŁ DZWOŃCZYK SPOŁKA JAWNA2020-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-07-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA nr domu 8 nr lokalu 17 kod pocztowy 71-537 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-07-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIZOTERMA.SZCZECIN@WP.PL2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 01.04.2004 R. DATA PODJĘCIA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ UCHWAŁY O DOSTOSOWANIU UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEPISÓW O UMOWIE SPÓŁKI JAWNEJ 09.06.2020 R.2020-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-07-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „IZOTERMA” S.C DYMITR SZWAJLIK MICHAŁ DZWOŃCZYK Z DNIA 09-06-2020 W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ DANE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. DYMITR SZWAJLIK, ZAMIESZKAŁY PRZY UL. OFIAR OŚWIĘCIMIA 8/17, 71-537 SZCZECIN, PESEL: 43091504691 NIP: 8511072714 2. MICHAŁ DZWOŃCZYK, ZAMIESZKAŁY PRZY AL. WYZWOLENIA 56/12, 71-506 SZCZECIN, PESEL: 92032207038, NIP: 85132051542020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„IZOTERMA” S.C DYMITR SZWAJLIK MICHAŁ DZWOŃCZYK,2020-07-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-21 do dziś
5. Numer REGON8100195802020-07-21 do dziś
6. Numer NIP85101074742020-07-21 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJLIK2020-07-21 do dziś
2. ImionaDYMITR2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZWOŃCZYK2020-07-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2020-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJLIK2020-07-21 do dziś
2. ImionaDYMITR2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZWOŃCZYK2020-07-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-21 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-07-21 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-21 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-07-21 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2020-07-21 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-07-21 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-07-21 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów