AGRO POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000851223
Numer REGON: 386593067
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/3773/20/372]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAGRO POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2020-07-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 32 kod pocztowy 75-511 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2020-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2020R. NOT. M.PRACZ, KN W KOSZALINIE, REP. A 3539/2020.2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2020-07-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.07.2020R. W KN W KOSZALINIE PRZED NOT.M. PRACZEM RAFAŁ MARKIEWICZ OŚWIADCZYŁ, ŻE PRZEKSZTAŁCA DOTYCHCZASOWĄ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ AGRO POMERANIA RAFAŁ MARKIEWICZ (NIP: 6692021552,REGON: 141727980) W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (REP.A 3535/2020)2020-07-22 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiPODMIOT NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO UOKIK. OŚWIADCZENIE W ZAŁĄCZENIU2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAGRO POMERANIA RAFAŁ MARKIEWICZ,2020-07-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2020-07-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNE WARTOŚCI 100000 ZŁ.2020-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2020-07-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SŁAWOMIR2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2020-07-22 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-07-22 do dziś
347 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-22 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-07-22 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-22 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-07-22 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-22 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów